Governance

Aedescode en Governancecode

Servatius is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Aedes heeft vastgelegd en uitgewerkt wat de maatschappelijke functie van haar leden is op het gebied van wonen:

In de Governancecode hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur en goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Aedes en de bij de vereniging aangesloten corporaties spannen zich in voor een gemeenschappelijke cultuur waarin deze waarden centraal staan. Dat past bij hun maatschappelijke opdracht om er aan bij te dragen dat iedereen in Nederland in een huis kan wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.."

Aedes.nl

De code bevat eisen zoals het verplicht invoeren van een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, het transparant maken van nevenfuncties en de periodieke externe visitatie. Ook zijn er regels met betrekking tot governance opgenomen in de Woningwet. Governance is een vast onderwerp in het jaarverslag.

Lees meer
Integriteitscode Visitatie Procuratiereglement Het bestuur Raad van Commissarissen Jaarverslag Servatius