Governance

Servatius wordt bestuurd door de heer Gert Weenink. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en adviseert de bestuurder. Zes tot acht keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met de bestuurder. Hieronder een overzicht van de directie en de raad van toezicht. 

Directie

Gert Weenink

Gert Weenink

directeur-bestuurder Servatius en waarnemend directeur Wonen tot 01-01-2018

Jeroen de Wolf

Jeroen de Wolf

directeur Financiën

Vivian Eussen

Vivian Eussen

directeur Vastgoed

Raad van Toezicht

Marijke Clerx

Marijke Clerx

(voorzitter)

Harry Salemink

Harry Salemink

directeur/eigenaar SALBERG Consultants-Huisvestingsadviseurs

Harry Loozen

Harry Loozen

directeur/eigenaar Hoenderstaete B.V.

Tanya van Dijk

Tanya van Dijk

interim-manager

Peter Sampers

Peter Sampers

Senior Accounting Officer bij DSM, hoogleraar financiële verslaggeving UM, voorzitter van de Raad van Jaarverslaggeving

Rooster van aftreden: 

Naam

Benoemd per

Aftredend per

 Herbenoembaar

M.J.P.A. Clerx (voorzitter)

01/04/2010

01/04/2018

Nee

A.M.C.W. van Dijk (lid)

12/09/201312/09/2017Ja (tot 12/09/2021)

H.E.H.M. Salemink (lid)

01/07/201601/07/2020Ja (tot 01/07/2024)
P.A.M. Sampers (lid) 01/07/201601/07/2020

Ja (tot 01/07/2024)

H.M. Loozen (lid)

20/04/201720/4/2021Ja (tot 20/4/2025)

 

Aedescode en Governancecode Woningcorporaties

Servatius is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze vereniging heeft in een code vastgelegd en uitgewerkt wat de maatschappelijke functie van haar leden is op het terrein van wonen."Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes." (bron: Aedesnet).

Op 1 juli 2015 is er een nieuw Governancecode voor woningcorporaties in gegaan. Deze code bevat eisen zoals het verplicht invoeren van een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, het transparant maken van nevenfuncties en de periodieke externe visitatie. Ook zijn er regels met betrekking tot governance opgenomen in de Woningwet.

Reglementen

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben hun taken en werkwijze vastgelegd in een aantal reglementen:
Bestuursreglement
Reglement Raad van Toezicht
Reglement auditcommissie
Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Reglement vastgoedcommissie
Integriteitscode

In het procuratiereglement en procuratieschema zijn de (financiële) bevoegdheden en verantwoordelijkheden (volmachten) binnen Servatius vastgelegd.