Governance

Gert Weenink bestuurt Servatius. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en adviseert de bestuurder. Zes tot acht keer per jaar vergaderen ze. Hieronder een overzicht van de directie en de raad van Commissarissen. 

Directie

Gert Weenink

Gert Weenink

directeur-bestuurder en directeur Wonen

Jeroen de Wolf

Jeroen de Wolf

directeur Financiën

Vivian Eussen

Vivian Eussen

directeur Vastgoed

Raad van Commissarissen

Harry Loozen

Harry Loozen

voorzitter RvC

directeur/eigenaar Hoenderstaete B.V.

Peter Sampers

Peter Sampers

Hoogleraar financiële verslaggeving UM, voorzitter van de Raad van Jaarverslaggeving

Lettie van Atteveld

Lettie van Atteveld

ziekenhuis- en zorgbestuurder

Tanya van Dijk

Tanya van Dijk

interim-manager

Harry Salemink

Harry Salemink

directeur/eigenaar SALBERG Consultants-Huisvestingsadviseurs

Rooster van aftreden

Naam

 

Benoemd per

Herbenoemd per

Aftredend per

Herbenoembaar

H.M. Loozen (voorzitter vanaf 01/04/2018)

 

20/04/2017

n.v.t.

20/04/2021

Ja                          (tot 20/04/2025)

A.M.C.W. van Dijk (lid)

 

12/09/2013

12/09/2017

12/09/2021

Nee

H.E.H.M. Salemink (lid)

 

01/07/2016

n.v.t.

01/07/2020

Ja
(tot 01/07/2024)  

P.A.M. Sampers (lid)

 

01/07/2016

n.v.t.

01/07/2020

Ja
(tot 01/07/2024)  

 A.M.J. van Atteveld (lid)

 

02/05/2018

n.v.t.

02/05/2022

Ja         
(tot 02/05/2026)

 

Aedescode en Governancecode Woningcorporaties

Servatius is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Deze vereniging heeft in een code vastgelegd en uitgewerkt wat de maatschappelijke functie van haar leden is op het terrein van wonen."Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes." (bron: Aedesnet).

Op 1 juli 2015 is er een nieuw Governancecode voor woningcorporaties in gegaan. Deze code bevat eisen zoals het verplicht invoeren van een integriteitscode, een klokkenluidersregeling, het transparant maken van nevenfuncties en de periodieke externe visitatie. Ook zijn er regels met betrekking tot governance opgenomen in de Woningwet.

Reglementen

Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben hun taken en werkwijze vastgelegd in een aantal reglementen:
Bestuursreglement
Reglement Raad van Commissarissen 
Reglement auditcommissie
Reglement selectie- en remuneratiecommissie
Reglement vastgoedcommissie
Integriteitscode

In het procuratiereglement en procuratieschema zijn de (financiële) bevoegdheden en verantwoordelijkheden (volmachten) binnen Servatius vastgelegd.