Tien jaar manjefiek Malberg

Publicatiedatum: 27-02-2015

De afgelopen tien jaar is er door de inwoners, de corporaties, marktpartijen, de gemeente en anderen hard gewerkt aan de vernieuwing van de Maastrichtse wijk Malberg. Er is veel gerealiseerd en de wijk is er duidelijk op vooruit gegaan. Ook de komende periode zal dit worden voortgezet, maar op een andere manier.

Manjefiek Malberg
In 2003 bundelden Servatius, Woonpunt, AM en de gemeente hun krachten om Malberg te vernieuwen. Het door de gemeenteraad op 25 maart 2003 vastgestelde Buurtontwikkelingsplan (BOP)  Manjefiek Malberg was daarbij de leidraad. Dit plan beoogde van Malberg weer een wijk te maken waar mensen uit verschillende culturen samen kunnen wonen, werken en leven. Met goede woningen en voorzieningen, werkgelegenheid in de buurt, een veilige en groene woonomgeving en een actief verenigingsleven. Voor de uitvoering van het BOP Malberg richtten de vier partijen een grondexploitatiemaatschappij (GEM) op. Via de samenwerking is inmiddels zo’n €150 miljoen in Malberg geïnvesteerd.

10 jaar werk in Malberg
Het voorzieningenaanbod in Malberg is aanzienlijk verbeterd door realisatie van onder meer het woonzorgcentrum Scharwyerveld, verpleegcentrum De Mins, Sportpark West en het bedrijvencentrum aan de Reinaartsingel. In het nieuwe centrum biedt het Centre Manjefiek Malberg onderdak aan gemeenschapshuis het Ruweel, een integraal kindcentrum en kantoren voor maatschappelijke instellingen. Verder telt het centrum verschillende winkels, een horecazaak en nieuwe appartementen. 

De woningvoorraad is structureel verbeterd door renovatie van 534 huurwoningen, sloop van 688 incourante flatwoningen en nieuwbouw van 464 huur- en koopwoningen. Van de bestaande sociale huurvoorraad zijn 218 woningen verkocht per 1 januari 2015. De openbare ruimte is op verschillende plekken in de wijk opnieuw ingericht en in overleg met de buurt is er een kunstwerk geplaatst. Ook op sociaal gebied is een breed pakket aan maatregelen uitgevoerd.

Toekomst
De economische crisis heeft echter ook in Malberg consequenties. In de toekomst zullen niet alle 600 koopwoningen die nog gepland zijn nodig zijn. De betrokken partijen hebben daarom besloten de samenwerking in en voor de wijk op een andere manier voort te zetten. De GEM Malberg  zal worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een aanpak met kleinere ingrepen die door de partijen afzonderlijk worden opgepakt.

Concreet betekent dit dat de nadruk de komende jaren ligt op het verder ontwikkelen van de Zouwdalrand. Dat gebeurt door AM. Het project Zouwdalveste verloopt naar wens: inmiddels zijn ongeveer 21 van de totaal 51 koopwoningen opgeleverd. Binnenkort start de bouw van nog eens 10 woningen, terwijl er 7 volgende woningen in verkoop gaan. Na afronding van dit project volgt de ontwikkeling van de volgende fases aan de Musketruwe. Hier zijn in totaal nog ongeveer honderd grondgebonden koopwoningen gepland. Afhankelijk van de marktsituatie volgen daarna de locaties Volkstuinen en Markussschool.

De plannen voor de locaties Busselruwe (Servatius) en Reinaartsingel (Woonpunt) worden opnieuw bekeken. De overige nog niet gerealiseerde nieuwbouwprojecten gaan in de koelkast. Dit geldt onder meer voor de locatie Recessenpark. Hier zorgt de gemeente voor een sobere herinrichting van het braakliggend terrein. Samen met bewoners zal gezocht worden naar een goede tijdelijke invulling waarbij, naast de aanleg van een hondenlosloopgebied, ruimte wordt geboden aan bewonersinitiatieven en zelfbeheer.

Tien jaar manjefiek Malberg: een goed moment om terug te kijken met een gebundelde uitgave van al het moois uit Malberg.

Deel deze pagina