Terugkoppeling visitatie- commissie

Publicatiedatum: 26-04-2016

Onafhankelijke visitatiecommissie: “Veel respect en bewondering voor het herstel van Servatius.”

Woningcorporaties zijn verplicht om één keer per vier jaar hun maatschappelijke prestaties te laten beoordelen door een deskundige, onafhankelijke visitatiecommissie. De visitatiecommissie heeft teruggekeken op het presteren van Servatius in de jaren 2011 tot en met 2014. Zij gaf aan dat Servatius op alle fronten veel werk heeft verricht om weer een financieel gezonde woningcorporatie te worden.

Gert Weenink, directeur-bestuurder Servatius: “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om Servatius weer financieel gezond te krijgen. Dat is gelukt. We leggen nu de focus op de toekomst en maken een versnelling in de renovatie- en verduurzamingsopgave van ons woningbezit. De kerntaak van Servatius is te zorgen voor kwalitatief goede en duurzame woningen met een passende huurprijs voor hen die dat nodig hebben. Daar is alle energie de komende jaren op gericht.” 

Beoordeling
Het visitatierapport geeft een goed beeld van de ontwikkeling die Servatius de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. In het rapport wordt teruggekeken op het presteren van Servatius in de jaren 2011 tot en met 2014. Servatius heeft het huis op orde gebracht door ‘terug naar de kern’ te gaan in volkshuisvestelijke en vastgoed ambities. Met het ‘huis op orde’ ligt ons groeipad in het nog beter verbinden van de opgaven buiten, met wat binnen door de organisatie wordt geboden. De cijfers doen (nog) geen recht aan de situatie waar Servatius zich op dit moment in bevindt.

Jan van der Moolen, voorzitter visitatiecommissie legt uit: “De lage score op presteren naar vermogen heeft veelte maken met het in de eerste twee jaren van de visitatieperiode nog niet voldoen aan de eisen van deexterne toezichthouders. Tegelijk heeft de visitatiecommissie bewondering voor het in een vrij korte periode succesvol doorzetten van een transitie waarbij zowel op strategisch,operationeel als financieel niveau grote verbeteringen zijn doorgevoerd in de organisatie, het risicobeheer en de financiële positie.”. De teksten in het rapport geven een positiever beeld dan de cijfers. Gert Weenink: “Een resultaat waar we trots op zijn.”

Betrokken, betrouwbaar en zakelijk
Belanghebbenden typeren Servatius in de samenwerkingsrelatie vooral als betrokken, betrouwbaar en zakelijk. Een betrokken en betrouwbare corporatie die een zakelijke benadering kiest en zich terugtrekt op haar kerntaak. Betrokkenheid wordt op meerdere manieren bedoeld: enerzijds betrokken bij maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg) en anderzijds als betrokken samenwerkingspartner. Betrouwbaarheid heeft onder andere te maken met de openheid die de corporatie geeft op het gebied van haar mogelijkheden en onmogelijkheden. De zakelijke benadering en focus op kernactiviteiten heeft met elkaar te maken: om financiële redenen heeft Servatius (destijds)haar focus veranderd.

Gerdo van Grootheest, wethouder gemeente Maastricht: “Ik heb veel waardering voor de wijze waarop Servatius de afgelopen jaren financieel is hersteld en duidelijk heeft gekozen voor haar kerntaken. Servatius kwam vanuit een sec financieel vraagstuk. Nu gaan we gezamenlijk een volgende fase in met complexe vraagstukken op het gebied van wonen en zorg, demografische ontwikkeling, huisvesting statushouders en passend toewijzen bij een lagere investeringscapaciteit.”

Wat is een visitatie?
Een visitatie houdt in dat een onafhankelijke visitatiecommissie een geobjectiveerd oordeel geeft over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Dit oordeel vormt zich door de prestaties ende ambities van de afgelopen vier jaar af te zetten tegen de opgaven in die periode, door de prestaties te laten beoordelen door de belanghebbenden en door de prestaties af te zetten tegen de financiële mogelijkheden ofwel het vermogen van de corporatie. De methodiek bevat tot slot ook een oordeel over de governance.

Het volledige rapport is te lezen op: www.servatius.nl.

Deel deze pagina