Servatius ondertekent prestatie-afspraken

Publicatiedatum: 25-11-2016

Prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen in Maastricht

Gemeente Maastricht, de woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius, en hun huurdersverenigingen Woonbelang, Woonvallei en Servaassleutel hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. Deze afspraken zijn in lijn met de themagerichte aanpak die de partijen in 2015 en 2016 hebben ingezet. De prestatieafspraken 2017 zijn aanzienlijk verder uitgewerkt dan de ‘proefafspraken’ voor 2016. Maastricht is trots op deze wijze van samenwerking, die in de komende jaren verder wordt verfijnd.

De omstandigheden waaronder gemeente en corporaties samenwerken, zijn anders dan in het verleden. Door de Verhuurderheffing voor corporaties en de stopzetting van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zijn er minder middelen. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen groter. De betaalbaarheid van het wonen is door achterblijvende inkomensontwikkeling en noodzakelijke huurstijging de afgelopen jaren onder druk komen te staan, de veranderingen in het sociale domein zorgen voor nieuwe doelgroepen in het woonbeleid en er is de huisvestingsopgave van vergunninghouders. Onder dit veranderde gesternte hebben gemeente, corporaties en huurdersverenigingen de handen ineen geslagen. Ze hebben inhoudelijke antwoorden geformuleerd voor de uitdagingen op woongebied in 2017 en verder.

Voor 2017 hebben partijen afspraken gemaakt voor zeven thema’s:  Betaalbaarheid, Wonen en zorg, Woonruimteverdeling, Woonmilieus, Doe-democratie, Veiligheid en Duurzaamheid. Enkele voorbeelden:

Betaalbaarheid: 80% woningen onder de aftoppingsgrens
Eén van de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van betaalbaarheid is dat de corporaties de streefhuren van woningen zodanig naar beneden bijstellen dat in 2017 minimaal 80% van de sociale huurwoningen een huurprijs heeft van maximaal de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag (€ 628,76).

Woonruimteverdeling: voorrang voor jongeren
Jongeren tot 23 jaar met een inkomen tot € 22.101 (prijspeil 2016) worden aangemerkt als bijzondere doelgroep. Zij krijgen voorrang bij woningen met een huur beneden de kwaliteitskortingsgrens (in 2016 € 409,92). Deze woningen zijn schaars. Bij duurdere woningen komen zij niet in aanmerking voor huurtoeslag. Verder komt er in 2017 een pilot met tijdelijke huurcontracten voor jongeren bij woningen met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens, zodat de woningen beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

Woonmilieus: voltooien herstructurering
In Maastricht is beperkte ruimte voor nieuwbouw. De ruimte die er is, wordt grotendeels ingezet voor het voltooien van de herstructurering, waarbij rekening wordt gehouden met de kaders van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de Woonprogrammering Maastricht. In 2017 gaan de corporaties ruim 500 woningen renoveren, 178 woningen bouwen, en ongeveer 400 verouderde woningen slopen. In de buurten die het betreft, zijn deze ontwikkelingen besproken met bewoners. 

Wonen en zorg: pakket van maatregelen
Maastricht heeft in principe voldoende woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Probleem is dat de doelgroep deels nog niet in die geschikte woningen woont. In 2017 gaan corporaties en gemeente samenwerken aan een pakket van maatregelen om het langer thuis wonnen voor de doelgroep mogelijk te maken. Daarnaast maken zij werk van het zogenaamde ‘geclusterd wonen’, waarbij meerder appartementen in hetzelfde complex worden vrijgespeeld voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben.

Veiligheid
In 2017 zetten we verder in op het verhogen van de veiligheid door onder andere preventie en een actieve betrokkenheid van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Duurzaamheid: miljoenen per jaar investeren
Servatius, Woonpunt en Maasvallei investeren de komende jaren ca. 3,5 tot 4 miljoen euro per jaar in maatregelen om de woningvoorraad te verduurzamen. 

Meer informatie vindt u hier.

Deel deze pagina