Samenwerken aan een thuis voor iedereen

Publicatiedatum: 20-03-2015

Nieuwe afspraken over de samenwerking tussen gemeente en corporaties in Maastricht

De gemeente Maastricht en de drie corporaties Maasvallei, Woonpunt en Servatius hebben nieuwe afspraken gemaakt om de komende jaren intensief samen te werken in de stad. Dit om de gevolgen van de decentralisatie van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeente, scheiding van wonen & zorg en de verhuurdersheffing het hoofd te bieden. Vijf thema’s krijgen daarbij prioriteit: Wonen en zorg, Doe-democratie en eigenkracht, Betaalbaarheid en duurzaamheid, Woonruimteverdeling en Woonmilieus.

Concrete oplossingen op actuele thema’s
Deze thema’s worden in 2015 uitgewerkt tot concrete afspraken. Anders dan voorheen waarbij de nadruk lag op de grootschalige aanpak van wijken door sloop, renovatie en nieuwbouw, richt de samenwerking zich nu meer op thema’s. Actuele thema’s die bewoners rechtstreeks raken. De ambitie van gemeente en corporaties is om te blijven samenwerken aan aantrekkelijke en vitale wijken. Dit doet iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De gezamenlijke inspanning is gericht op een toekomst waarin Maastricht een thuis is voor iedereen. De gemeente zorgt voor de bewoners en de openbare ruimte en de corporaties voor de woning en het woongenot. Van de bewoners wordt ook een actievere rol gevraagd bij het verbeteren van hun eigen en elkaars woongenot. Kwetsbare groepen in de samenleving krijgen extra aandacht zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om een woning te vinden die aansluit bij de positie waarin men zich bevindt.

Noodzaak
De afgelopen vijftien jaar hebben de drie woningcorporaties en de gemeente veel naoorlogse wijken in Maastricht nieuw leven ingeblazen. Door fysieke ingrepen zoals sloop, nieuwbouw en renovaties, maar ook door de sociale structuur in wijken te versterken.
De gemeente heeft per 1 januari 2015 taken erbij gekregen op het gebied van zorg, welzijn en arbeid die voorheen bij de rijksoverheid lagen. Corporaties hebben te maken met een forse verhuurdersheffing en een beperking van hun taken op economisch en sociaal terrein. Hierdoor is de noodzaak om intensief samen te werken met een gezamenlijke agenda groter dan ooit. Met de meerjarenafspraken stellen de gemeente en corporaties scherpe prioriteiten. De samenwerking heeft een pragmatische, flexibele insteek waardoor er snel kan worden gereageerd op de actualiteit, in samenspraak met bewoners van de stad.

Meer informatie over de nieuwe samenwerking en een uitleg per thema leest u in het samenwerkingsdocument Wonen en wijken in Maastricht 2015.

Wat we gezamenlijk in 2014 in de wijken hebben gedaan, leest u in het jaarverslag wijkaanpak 2014

 

 

Deel deze pagina