Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die Servatius advies geeft over wat te doen met klachten van huurders. Om klachten goed te kunnen beoordelen zijn mensen uit de klachtencommissie altijd onpartijdig en onafhankelijk. De klachtencommissie zal de klacht beoordelen en na hoor- en wederhoor, een advies geven aan de directie. De klachtencommissie heeft een gekwalificeerd adviesrecht. Dit betekent dat de commissie een advies geeft aan de directie van Servatius. De directie neemt binnen een maand nadat ze het advies heeft ontvangen een besluit. Alleen om specifieke, zwaarwegende redenen, mag de directie van het advies van de commissie afwijken. Die redenen krijgt u uiteraard te horen.

Wilt u een klacht indienen?

Wanneer u een klacht heeft over Servatius, dan willen we er alles aan doen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. Dat kan alleen als u uw klacht schriftelijk indient.

Per post via:
Servatius Wonen & Vastgoed
Klachtencommissie
Postbus 1150
6201 BD Maastricht

Per e-mail via:
klachtencommissie@servatius.nl