Huurprijs / servicekosten

De totale huurprijs die u maandelijks betaalt, is opgebouwd uit verschillende soorten posten: de basis nettohuur (kale huur), het voorschot servicekosten (indien van toepassing) en huurderelementen (zoals AHO, glasverzekering of Servaassleutel indien van toepassing).

Redelijke huurprijs

De hoogte van de huur wordt bepaald op grond van een landelijk puntensysteem, namelijk het woningwaarderingsstelsel. Wilt u weten of uw huurprijs redelijk is? De Rijksoverheid heeft de wijze van vaststelling van de huren bepaald in het puntensysteem huurwoning.

Passend toewijzen

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen?
Dan mogen woningcorporaties u vanaf 1 januari 2016 alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet 'passend toewijzen'. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Verhuist u niet of heeft u een hoger inkomen? Dan verandert er voor u niets. Heeft u verhuisplannen? Kijk in het schema hoe hoog uw huur mag zijn.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bij de kale huur van een woning komen. De hoogte van deze servicekosten kunnen per complex variëren, vanwege de verschillende kosten per complex en van het aandeel appartementen dat Servatius in het betreffende complex heeft. U betaalt bijvoorbeeld servicekosten voor:

  • Het gebruik van water, gas, elektriciteit inclusief stookkosten van algemene ruimten in een complex.
  • Het schoonmaken van algemene ruimten, glazenwassen, afvoer van vuilnis, elektraverbruik van de algemene ruimten en onderhoud van de gemeenschappelijke besloten tuinen en groenstroken.

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Dit voorschot is opgenomen in de totale huurprijs. Eén keer per jaar, uiterlijk zes maanden na het kalenderjaar waarop deze kosten betrekking hebben, dus voor 1 juli, dient Servatius de servicekosten met haar huurders af te rekenen.  Wanneer bijvoorbeeld de huurovereenkomst eindigt op 1 februari 2015, dienen de servicekosten over januari 2015 voor 1 juli 2016 met de huurder te worden afgerekend. Dat heeft te maken met het verrekenen van de servicekosten over alle bewoners na het einde van een kalenderjaar. Daarvoor zijn we afhankelijk van gegevens van derden, zoals energieleveranciers, VvE’s en meetinstanties. De eindafrekening krijgt u thuisgestuurd. Hierin staan de werkelijk gemaakte kosten en de voorschotten die u betaald heeft. Wanneer het voorschot dat u heeft betaald minder is dan de eindafrekening, moet u bijbetalen. Is het voorschot hoger geweest dan de daadwerkelijke kosten, dan krijgt u het teveel betaalde geld uiteraard terug.

Warmtewet

Als het complex waarin u woont voorzien is van een collectieve verwarming (blokverwarming) dan wordt de afname van de warmte afgerekend in de servicekosten. Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Kijk hier voor een overzicht van vragen en antwoorden (pdf) over deze wet.  

Aanpassen voorschot

Eenmaal per jaar, bij de afrekening van de servicekosten, bekijken we of de voorschotten nog aansluiten bij de werkelijke servicekosten. U ontvangt een brief als uw voorschot wijzigt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de afrekening van de servicekosten of het aangepaste voorschot, dan kunt u contact opnemen met de afdeling huuradministratie T. (043) 32 84 300.

Komen we er samen niet uit dan kunt u de huurcommissie inschakelen. De huurcommissie zal uitspraak doen over de afrekening. Hieraan zijn kosten verbonden.